Toiminta

Vesihuolto Kauhajoella

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n yhtiöjärjestyksessäkin on määriteltynä ne periaatteet, joiden mukaan vesilaitostoimintaa tulee toteuttaa. Lisäksi toimintaa säätelee mm. 1.3.2001 voimaan tullut Vesihuoltolaki.

Kunnassa on runsaasti pohjavesiä. Pohjavesien laatu kunnan pohjoisosassa, jossa pääosa kunnan asutuksesta sijaitsee, ei vastaa nykyajan käyttövedelle asetettuja vaatimuksia. Hyvänlaatuiset pohjavedet sijaitsevat kunnan itä- ja eteläosissa etäällä keskeisistä asutusalueista. Se on aiheuttanut tarpeen yhteistyölle vesihuollon turvaamiseksi laajemmankin asutuksen ja yritystoiminnan käyttöön.

Kauhajoen asutuksesta on järjestetyn vesihuollon piirissä 92 %. Yleisiä vesilaitoksia ovat Kauhajoen Vesihuolto Oy ja Päntäneen Vesihuolto Oy. Niiden toiminta-alue kattaa 85 % kunnan talouksista. Muu osa kunnasta on 30 pienehkön vesiosuuskunnan tai -yhtymän hoidossa. Vesilaitoksista suurin on Kauhajoen Vesihuolto Oy.

Vesilaitostoiminta Kauhajoen kunnassa alkoi, kun Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunta perustettiin 30.11.1945. Lähinnä hallinnon parantamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi ryhdyttiin v 1966 toimenpiteisiin yhtiömuodon muuttamiseksi osakeyhtiöksi. Osuuskunnan varat ja velat siirrettiin siirtosopimuksella perustettavalle osakeyhtiölle ja osuuskunnan jäsenistä tuli Kauhajoen Vesihuolto Oy:n kuluttajia.

Kauhajoen Vesihuolto Oy perustamisesta päätettiin 22.1.1966 pidetyssä osuuskunnan kokouksessa ja yhtiöjärjestys hyväksyttiin 31.12.1966. Osakepääoma oli 15 000 markkaa, joka oli jaettuna 150 osakkeeseen. Osakkeista Kauhajoen kunta merkitsi 78 ja paikkakunnan eri yhteisöt ja yksityiset henkilöt 72 osaketta. V 1980 muutetun yhtiöjärjestyksen mukaan. ”Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla, voittoa jakamatta, siten, että vesilaitos lisää toiminta-alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja elvyttää sen tuotannollista toimintaa.”

Yhtiön osakepääoma on korotettu 12 000 euroon yhtiökokouksen päätöksellä 19.7.2005. Korotus toteutettiin rahastoantina.

Yhtiön osakkeiden määrä on osakeannin jälkeen 600, josta määrästä kaupunki omistaa 532 (31.12.2019). Yhtiö on vuoden 1997 alusta Kuntalain mukainen Kauhajoen kaupungin tytäryhteisö.

Onko mittarilukemat vielä ilmoittamatta? Ilmoita tästä!

Vedenottamot

Yhtiön päävedenottamot sijaitsevat Harrinkankaan ja Lumikankaan alueilla.

Länsi Suomen vesioikeuden myöntämien lupien perusteella saadaan pohjavettä ottaa vedenottamoilta yhteensä 6300 m3 vuorokaudessa vuosikeskiarvona laskettuna.

Yhtiön vesilaitoksen toiminnan piiriin tulleiden osuuskuntien verkostoon kuuluvat vedenottamot Harjankylässä ja Hyypänmäellä joen itä- sekä länsipuolella ovat myöhemmin siirtyneet yhtiön omistukseen.

Nummijärvelle rakennetun vesijohtoverkoston vedenottamoksi on tehty siiviläputkikaivo vuokratulle lähdealueelle v 1994.

Vuoden 1996 aikana on yhtiö rakentanut vedenottamon myös Lamminmaan kylään.

Verkosto

Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan v 1947 aloittama vesijohtojen rakennustyö puuputkilla on ollut alkuna laajan vesijohtoverkoston rakentamiselle Kauhajoen kunnan alueelle.

Puuputkilla vuosina 1947-1960 rakennettua vesijohtoverkostoa oli 38 643 m, joista runkojohtoja 17 500 m.

Osuuskunnan rakentamien puuputkien korvaaminen muoviputkilla aloitettiin v 1960, Vedenottamoiden ja kulutusalueen välisiä runkojohtoja on rakennettu myöhemmin useita, joista suurin on 315 mm muoviputki. Rinnakkaisilla syöttöjohdoilla turvataan sekä riittävä kapasiteetti kulutusalueilla, että myöskin häiriötön vedentoimitus vesijohtovuotojen aikana.

Yhtiön vesilaitoksen rakentama vesijohtoverkosto kattaa kaikki pitäjän pohjoisosan asutut alueet ja ulottuu etelässä Juonikylään ja Möykkykylään. Yhtiö on myös aloittanut vesilaitostoiminnan Nummijärven kylän alueella vuonna 1994 ja Lamminmaan kylän alueella v 1996.

Näin yhtiön verkosto kattaa suurimman osan laajan pitäjän haja-asutusalueista. Runkojohtoja oli toiminta-alueella v 2019 loppuun mennessä yhteensä 575 km.

Toiminta-alue

Lain mukaan kaupunki hyväksyy alueellaan toimiville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueen.

Kuvassa sinisellä värillä rajattu alue on vesihuoltolaitoksen toiminta-alue ja oranssilla rajattu alue jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue.

Onko mittarilukemat vielä ilmoittamatta? Ilmoita tästä!

Kuluttajat

Vesilaitostoiminnan alettua Kauhajoen Vedenjohto-osuuskunnan toimesta, laitokseen liittyi 101 kiinteistöä. Kuluttajamäärän kasvu oli alkuvuosina hidasta, johtuen osittain verkoston hitaasta laajenemisesta puuputkien aikana. 31.12.2019 vesijohtoverkostoon liittyneiden kuluttajakiinteistöjen määrä on 4704. Asuinkiinteistöjä kuluttajista on yli 80 %. Vesilaitos toimittaa vettä myös joillekin sellaisille teollisuusyrityksille, joita voidaan kutsua suurkuluttajiksi. Atria Oy:n teurastamo aloitti veden ostot yhtiön vesilaitokselta v 1967 ja tuotantolaitos on tällä hetkellä suurin yksittäisistä vedenkuluttajista.

Veden myynti

Veden myynti muille vesilaitoksille

Vuona 1994 tehdyllä sopimuksella Kauhajoen Vesihuolto Oy huolehtii lisäveden tarpeesta Teuvan kunnalle, Närpiön kaupungille ja toimittaa Kaskisten kaupungille kaiken sen tarvitseman veden. Ostajat ovat perustaneet jakeluyhtiöksi Oy Aqua Botnica Ab:n. Päivitetty sopimus on tehty 40 vuodeksi (v 2019-2059), ja sen mukaan Kauhajoelta toimitetaan vettä 1500 – 3000 m3/vrk vuosikeskiarvona laskettuna.

Yhtiö myy vettä myös muutamille pienemmille vesilaitoksille Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien alueilla.

Veden myynti muille vesilaitoksille v 2019 oli 47,5 % laskutetusta vesimäärästä.